Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi artykułami naukowymi Członkiń i Członków Grupy. Dzięki Adam Mickiewicz University Repozytory są one dostępne on-line - wystarczy kliknąć wybrany tytuł.

Czubaj-Kuźmin S., Relacje polsko-rosyjskie w retoryce politycznej obchodów rocznic zbrodni katyńskiej po 1989 roku. Perspektywa politolingwistyczna, Przegląd Politologiczny, nr 3/2012, ss.115-124.

Forecki P., Stolzman w Belwederze? Instrumentalizacja antysemityzmu w kampaniach prezydenckich w Polsce po roku 1989 (Stolzman at the Belvedere Palace? Instrumentalization of Anti-Semitism in Presidential Campaigns in Poland after 1989),  Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1-2/2009 s.157-184. 

Forecki P., Kojenie obrazem, leczenie snem. Konstruowanie pamięci o Zagładzie w polskich filmach fabularnych po 1989 roku (Soothing with Pictures, Curing with Dreams. The Construction of the Memory of the Holocaust in Polish Feature Films after 1989)Przegląd Politologiczny, nr 3/2012, s.97-114. 

Hordecki B., Rosyjskie jubileusze jako zjawiska retoryczno-ironiczne (Russian Anniversaries as a Rhetorical-Ironic Phenomenon), Przegląd Politologiczny, nr 3/2012, s.125-134.

Hordecki B., Retoryka i erystyka w systemie kształcenia polskiej kultury politycznej (Rhetoric and Eristic in the System Edun PolitiCulture in Poland), Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4/2009, s. 39-52.

Hordecki B., Nauczanie społeczne Benedykta XVI wobec współczesnych problemów globalnych (Benedict XVI's Social Teaching vs. Modern Global Problems)Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2/2010, s. 81-92.

Kałużna J., W opozycji do mitu i o micie opozycji. Analiza polaryzacji stanowisk i ocen dotyczących Poznańskiego Czerwca ’56, czyli rzecz o strajku na tle ekonomiczno-socjalnym i zamieszkach zbrojnych o charakterze politycznym oraz o antykomunistycznym powstaniu i ofiarach totalitarnego systemuRefleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, Nr 2, jesień-zima 2010, s. 83-99.

Kałużna J., Pamięć mediów jako wymiar pamięci upowszechnionej – analiza rocznicowych publikacji prasowych „Trybuny Ludu” (1982-1989) i „Gazety Wyborczej” (1989-2010) dotyczących wprowadzenia stanu wojennego, w: Wielkie rocznice w dyskursie publicznym i pamięci społecznej, red. M. Kosman, Poznań, 2012

Kałużna J., I Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater w kontekście polityki wobec przeszłościWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2012.

Kałużna J., Państwowa, narodowa, społeczna, partyjna? Nauczanie historii w szkołach publicznych – studium przypadkuPrzegląd Politologiczny, nr 3/2012, s.69-80.

Kania E., Polska zdekolonizowana - pamięć o kobietach i jej wymiaryRefleksje, nr 4, jesień-zima 2011.

Kania E., Rosyjskie media o katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w kontekście 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, Przegląd Zachodni, nr 1/2011.

Kania E., Homo sovieticus – „jednowymiarowy klient komunizmu”, czy „fenomen o wielu twarzach”?Przegląd Politologiczny, nr 3/2012. 

Kania E., „Ikony ciepła i niewinności?” – narracje dotyczące roli i miejsca kobiet w siłach zbrojnychGender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, J. Kałużna, E. Kania, Poznań 2012.

Lesiewicz E., Europejski podręcznik historii jako próba wypracowania wspólnej pamięci zbiorowej obywateli Unii Europejskiej (The European History Handbook as an Attempt to Develop the Collective Memory of EU Citizens), Przegląd Politologiczny, nr 3/2012, ss.57-68. 

Lesiewicz E., Stachowiak P. (współautorstwo z A. Adamczyk, W. Mazurczak), Obchody dwudziestolecia III Rzeczypospolitej. Próby kształtowania pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa (The celebrations of the twentieth anniversary of the Third Polish Republic. The attempts to shape Polish society’s collective memory),  Przegląd Politologiczny, 2011, nr 4, s.7-20.

Lipiński A., Meanings of 1989: right-wing discourses in post-communist Poland, w: The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe. From Communism to Pluralism, Edited by Kevin McDermott and Matthew Stibbe, Manchester University Press 2013.

Lipiński A., Tożsamość i pamięć zbiorowa w badaniach politologicznych (Identity and Collective Memory in Political Science Research), Przegląd Politologiczny, nr 3/2012, s.43-56.

Lipiński A., Transitional Justice in Albania: Historical Burden, Weak Civil Society, and Conflicting Interests, w: Transitional Justice and CIvil Society in the Balkans, Ed. by O. Simić, Z. VolčičSpringer 2013.

Lorenc M., "Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce" jako przykład wystawy politycznej (Side by Side. Poland – Germany. 1000 years of Art and History as an example of a political exhibition)Przegląd Politologiczny, nr 2/2013,  s. 163-176.

Lorenc M., Polityczność sztuki. Analiza pracy Zbigniewa Libery pt. LEGO. Obóz koncentracyjny z 1996 rokuPrzegląd Politologiczny, nr 3/2012, ss.81-96.

Stachowiak P., Kościół wobec pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa. O niektórych strategiach i celach "kościelnej polityki pamięci" (The Church's Attitude to the Collective Memory of Polish Society. On Some Strategies and Objectives of the "Church's Remembrance Policy"), Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3/2009.

Stachowiak P., Kościół katolicki wobec pamięci zbiorowej Polaków. Ciągłość i zmiana (The Catholic Church in Relation to Poles’ Collective Memory. Continuity and Change)Przegląd Politologiczny, nr 3/2012, s.135-146.

Wolff-Powęska A., Politologia – nauka w drodze, Przegląd Politologiczny, nr 3/2012, s.7-16.

Wolff-Powęska A., Destrukcja dialogu polsko-niemieckiego: uwarukowania, konsekwencje (Destruction of the Polish-German dialogue: circumstances and consequences), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 68, 2006, z. 2, s. 291-305.